د ناک اکسیجن کینول

  • Nasal Oxygen Cannula-soft Tip

    د ناک اکسیجن کینول - نرم لار

    د ناک اکسیجن کینول د PVC څخه په طبي درجه کې رامینځته شوی ، د نښلونکي ، میل سره وصل ټیوب ، درې چینل کنیکټر ، کلیپ ، شاخ سره وصل ټیوب ، د پزې نښې لري.

  • Nasal Oxygen Cannula

    د ناک اکسیجن کینول

    د ناک اکسیجن کینول د PVC څخه په طبي درجه کې رامینځته شوی ، د نښلونکي ، میل سره وصل ټیوب ، درې چینل کنیکټر ، کلیپ ، شاخ سره وصل ټیوب ، د پزې نښې لري.